spacer
Saujanya books, indian books, books from india, tibetan books, tibetan texts, tibetan pecha, tibetan pechas, book store, bookstore, book shop, bookshop, book india, buy books online, online book store, online bookstore, buy books, books online, india book store, book from india, book shop india, bookshop in India, book seller in India, indian book store, online bookshop, wholesale book sellers, discount books store, indian authors books, online book store india, discount book seller, all subjects books, books from india, book publisher in india, online discount books, indian book seller, india books, book shopping, book distributor in India, wholesale book distributor
leftBar
rightBar
leftBar
rightBar
leftBar
rightBar
leftBar
rightBar
leftBar
rightBar
leftBar
rightBar
leftBar
rightBar

Welcome to www.saujanyabooks.com

spacer
 view Items
Total Title : 0
spacer
Sign In | Recommend Site
spacer
spacer
spacer
boxsearch
spacer
   
spacer
   
spacer
  Advanced Search
spacer
spacer
spacer
spacer
 
cards
spacer
 
 
 Book Details
arrow
spacer
spacer
Sarira-Kriya-Vijnana: A Textbook of Physiology in Ayurveda; 2 Volumes / Dhargalkar, Nandini Dilip (Dr.)
spacer
 
Sarira-Kriya-Vijnana: A Textbook of Physiology in Ayurveda; 2 Volumes
Dhargalkar, Nandini Dilip (Dr.)
 
  add
List Price : US$ 88.36
Our Price : US$ 70.69

You Save 20% + FREE DELIVERY WORLDWIDE
  Set
 
  recommend
spacer
 PRODUCT DETAILS
spacer
spacer
  Book ID : 37324
  ISBN-10 : 81-7080-255-5 / 8170802555
  ISBN-13 : 978-81-7080-255-6 / 9788170802556
  Place of Publication : Varanasi
  Year of Publication : 2015
  Edition : (Third Edition)
  Language : English & Sanskrit
  xxii+594p., vi+837p., Figs., Tables, 21 cm. (Banaras Ayurveda Series No. 32)
   
spacer
 CONTENTS
spacer

CONTENTS:-

PART 1 :

Group 1 :
1.1 : Sarira Sabdasya vyakhya.
1.2 : Sarirasya paryaya sabdanam paricayah.
1.3 : Kriya padasya vyakhya.
1.4 : Dhatubhedena purusa samkhya paricayah.
1.5 : Sadhatupurusasya ciKitsiya mahatvam ca.
1.6 : Dosa-dhatu-malamulatmakam sariram.
1.7 : Dosa-dhatu-malanam pancabhutatmaka utpatti.
1.8 : Triguna-tridosanam parasparika sabandhah.
1.9 : Lokasya purusasya ca.
1.1 : Dosa-dhatu-upadhatu-malanam vyutpatti.
1.11 : Dosa-dhatu-upadhatu-malanam nirukti.
1.12 : Dosa-dhatu-upadhatu-malanam samkhajanya samanya paricayah.
1.13 : Deha-prakrti-nirmanam, bhedah ca.
1.14 : Vividha prakrit purusanam laksanani.
1.15 : Sancayam prakopam prasaradi satkriyakala varnanam.
1.16 : Dosanam vikarakaritvam.
1.17 : Dosanam vyadhijanakatvam.
1.18 : Dosanam Ksayavrdhi Karanani.
1.19 : Dosanam Ksayavrdhi laksanani.

Group 2 :
2.1 : Sarira dosanam vistrta dnanam.
2.2 : Vata-Pitta-Kaphanam niruktayah.
2.3 : Swarupani, guna Karmani sthana bhedasca.
2.4 : Dosabhedanusarena sthana guna Karmani Ca.

Group 3 :
3.1 : Pranavayoh visista Karmani.
3.2 : Swasa-praswasa prakriya.
3.3 : Pranavaha srotus dnanam.
3.4 : Swasanapathasya dnanam.
3.5 : Vayoh raktasamcarah.
3.6 : Swasanakriyayam niyantranam.
3.7 : Swasavrdhi.
3.8 : Krtrima Swasana Karma.
3.9 : Pranayamagata Vayu, tasya mahatvam ca.
3.1 : Srotogata avasista vayu varnanam.

Group 4 :
4.1 : Udanavayoh visista Karmani.
4.2 : Dhwanyatmka evam varnatmaka sabdam.
4.3 : Swarayantrasya samanya paricaya.
4.4 : Vak-utpatti, tasya niyantranam ca.

Group 5 :
5.1 : Vyanavayoh visista Karmani.
5.2 : Hrdayadwara Rasa-Raktasya paibhramanam.
5.3 : Hrdaya varnanam.
5.4 : Hydayastha Dosah.
5.5 : Hrtkaryacakra.
5.6 : Hrdayasya dhwani vaividhyam.
5.7 : Hrdgati varnanam, tasya niyantranam ca.
5.8 : Hrtkaryavarodha.
5.9 : Raktacapa.
5.1 : Nadidnanam ca varnanam.
 

PART 2 :

6.1 : Sarira posanam.
6.2 : Pancamahabhutanusarena ahara dravyani
6.3 : Rasanusarena aharadravyotpatti tatha swarupanusarena vargikaranam.
6.4 : Aharadravyanam ghatakani tesam guna Karmani ca.
6.5 : Jivaniya tatvaksinavasthajanya laksanani
6.6 : Aharaparinamakara bhava.
6.7 : Pacakagni, Jatharagni, Acchapittam, Bhutagni, Dhatvagni
6.8 : Danta-jivha-grasanikadini pathajanya Kriya.
6.9 : Mahasrotas pakakriyanam nimittanganam varnanam.
6.10 : Aharapakariyanam avasthapakasya tatha vipakasaya sampurna varnanam.
6.11 : Sarakitta vibhahanam tatha saranusosanasca.
6.12 : Aharena vatadi dosotpatti.
6.13 : Yakrtakriya, Pratiharini sira, tasya yakrtasambandha
6.14 : Aharasya rasadidhatoh uptatti
6.15 : Dhatupaka, tatsambandhi vividha nyaya.
6.16 : Mrdu-madhya-Krra Kostha.
6.17 : Agnyasaya-plihayasca varnanam.
7.1 : Ahararasena Rasa-Dhatu utpatti varnanam, Rasa -Dhatu sathana-Guna-Karmani ca
7.2 : Astvidha sara varnanam Twaksara purusasya laksanani
7.3 : Rasakkhya Ksaya vrdhi laksanani and Rasadhatupramanam
7.4 : Lasikayah utpatti Karyam samvahanam ca, rasayanikriya
8.1 : Raktasya utpatti sthana guna; Raktavaha srotas Kriya varnanam tatha rasarakatvam; sudha Rakta laksanani tatha Raktadhato vrddhiKsaya laksanani
8.2 : Raktavargasya varnanam, Raktaskandana prakriya, Raktasya visravana Karyam ca varnanam
8.3 : Raktasya sanghatanam, vividha rakta pesika varnanam
9.1 : Mamsadhato utpatti, sthana, mamsavaha srotus varnanam
9.2 : Mamsapesiswarupa varnanam, mamsapesi-samkoca-Kriya tatjanya privartana varnanam
9.3 : Mamsasara purusasya laksanani, mamsavrdhiksaya laksanani
10.1 : Medodhato utpatti, sthana, guna Karma ca, medovaha srotus varnanam
10.2 : Medosara purusasya laksanani, medovrdhiksaya laksanani
11.1 : Asthidhato utpatti, sthana, gunna Karma, Asthivaha srotus Kriya varnanam, Asthivayoh asrayasrauyi bhava
11.2 : Asthisara purusasya laksanani, Asthi-vrdhiksaya laksanani
12.1 : Majjadhato swarupam, utpatti, sthana, guna Karma ca, majjavaha srotus varnanam and study of bone marrow
12.2 : Majjasara purusasya laksanani, majjavrdhiksaya laksanani
13.1 : Sukradhato utpatti, sthana, guna Karma ca, Sukravaha srotus varnanam
13.2 : Sukrasara purusasya laksanani, Sukravrdhiksaya laksanani
14.1 : Ojaswarupa, bheda, Karya, mahatva, sthana, oja balamojo varnanam, tasya bheda, vyadhiksamata varnanam.
15.1 : Upadhatu sthana, samkhya, utpatti, gunakrmani, Artavotpatti, swarupa, artavacakraprakriya.
16.1 : Aharamala dhatumalanam samkhya Purisa Mutra Sweda mukhyamalanam utpatti, sthana Karma ca vrukka, basti, mutravaha srotasam varnanam
17.1 : Pancadnanendriya varnanam, adhisthanam, visayagrahanam.
18.1 : Swatantra paratantra nadisamsthanasya varnanam
18.2 : Vividha anga Ksetranam dnanam tatha ida, pingala, susumna eva satcakra
19.1 : Manasa swarupam, anutvam, ekatvam, dyanakarmendriyatvam ca
19.2 : Manasa cintyadi viraya, tesam Karma; cetayita atma, tasya guna sukhadukhanubhava, indriya visaya, sannipatatvam, tasya abhava adnanatvam, tasya (manasya) Karmatvam, indriya nigrahatvam ca
19.3 : Nidrotpatti, swapnotpattisca varnanam, tatha saudnavaha srotas varnanam, tatha
19.4 : Udanavayoh idriyaprerakatvam, buddhi, manas sarira dosayoh sambandha, prati puruse manasa bhinna swarupa, Sarirakriyatmaka manovidnyana
20.1 : Granthisamsthanam, vibhinna antasravi granthinam varnanam

spacer
spacer
 DESCRIPTION
spacer

This text makes understanding of Ayurvedic student crystal clear about fundamentals. Roganidana and chikitsa is incomplete without a capable 'Dosha-dhatu-mala' expert.

This elaborative Sarira Kriya Vidnana book convers every point of CCIM Syllabus in undergraduate as well as postgraduate course.

spacer
   
spacer
 
 
 

 

 

 
 
COPYRIGHT © 2001-2023, SAUJANYA BOOKS HOW TO ORDER I PAYMENTS I SITE MAP I FEEDBACK I CONTACT US
Sitemap RSS Feed Sitemap    SAUJANYA BOOKS : 165-E, Kamla Nagar, Delhi - 110007 (INDIA)